Regulamin

 

zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez firmę BIG idea za pośrednictwem strony internetowej www.big-idea.eu

ZASADY OGÓLNE

Sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej www.big-idea.eu jest prowadzona przez firmę BIG idea Sławomir Ostruszka  43-400 Cieszyn Bóżnicza 7/2 5482399953
zwaną dalej "Organizatorem".

 

UMOWA I ZAKUP

 

 1. Bilety są sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej www.big-idea.eu. 
 2. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej www.big-idea.eu uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia.
 3. Zamawiając Bilety oraz dokonując płatności Klient zobowiązany jest do wprowadzenia prawidłowych danych, w przeciwnym razie może nastąpić odmowa zaksięgowania wpłaty oraz anulowanie transakcji.
 4. Po dokonaniu wyboru wydarzenia oraz rodzaju biletu Klient powinien wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz dokonać płatności kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem systemu CashBill.
 5. Klient dokonując zakupu rónocześnie wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Po otrzymaniu przez Organizatora informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie rezerwacji biletu oraz bilet elektroniczny w postaci linku lub załącznika. Bilet należy zapisać w telefonie lub wydrukować na drukarce. 
 6. Rezerwacja jest zobowiązująca dla Organizatora dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie CashBill.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: info@big-idea.eu, lub pod numerem telefonu: 516028415

 

BILETY 

 

 1. Bilet uprawnia do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony.
 2. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. 
 3. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na Bilecie. Zmiana danych biletu imiennego, może być dokonana wyłacznie na prośbę Klienta skierowaną z a adresu email z którego realizowane było zamówienia, na adres info@big-idea.eu
 4. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Bilety. 
 6. Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient obowiązany jest zgłosić to niezwłocznie do Organizatora, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.
 7. Zniszczenie Biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na wydarzenie.
 8. Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści. Organizator w uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do zmiany daty i miejsca wydarzenia.
 9. Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń. 
 10. Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator na zasadach określonych w oddzielnym regulaminie dostępnym na stronie  http://www.big-idea.eu/pages/koncerty/regulamin.php
 11. Na niektóre wydarzenia Organizator oferuje specjalne bilety „kolekcjonerskie”. Bilety kolekcjonerskie posiadają unikatowy wzór i występują w limitowanej ilości. 
 12. Bilet kolekcjonerski nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takie postępowania, bilet traci swoją ważność.
 13. W przypadku zamówienia biletów kolekcjonerskich dostępna jest dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem. 
 14. Opłata za bilety kolekcjonerskie, w zależności od wydarzenia, może zostać doliczona do ceny biletu lub zostać pobrana przy zakupie biletu, przy czym o wysokości opłaty dodatkowej Klient zostanie poinformowany w formularzu zamówienia przed dokonaniem rezerwacji.

 

DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

 

 1. Możliwe są dwie opcje dostawy i odbioru biletów sprzedawanych przez Organizatora: bilet domowy lub dostawa Pocztą Polską w przypadku biletów kolekcjoncerskich.  O dostępnych w ramach danego wydarzenia sposobach odbioru i dostawy biletów oraz wysokości opłaty za dostawę Klient jest poinformowany najpóźniej w chwili dokonywania rezerwacji biletów.
 2. Klient po opłaceniu rezerwacji, odbiera bilet w formie elektronicznej umożliwiającej jego wydrukowanie we własnym zakresie. 
 3. Bilet należy zapisać w swoim telefonie lub wydrukować bilet tak, aby kod kreskowy był dobrze widoczny. 
 4. Pojedynczy bilet domowy uprawnia do wejścia na dotyczące go wydarzenie jedną osobę. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu domowego przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym rezerwujący udostępnił dane otrzymanego biletu domowego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).
 6. Bilety kolekcjonerskie są wysyłane listem priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Maksymalny czas dostawy biletów kolekcjonerskich wynosi 14 dni (w wypadku podania przez Klienta prawidłowego adresu dostawy). W momencie, gdy Klient poda niepełny adres do wysyłki, wysyłka może trwać dłużej lub może nie dojść do skutku z winy Klienta. 
 7. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowych i kompletnych danych oraz wpisanie ich w odpowiednie miejsca w formularzu. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres dostawy biletów. Informacja na temat kosztów dostawy jest podawana w trakcie procesu rezerwacji Biletu.

 

PŁATNOŚĆ

 

Możliwe są następujące rodzaje płatności: karta płatnicza, e-przelew w systemie CashBill.

 1. W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem strony internetowej www.big-idea.eu Klient zostanie przekierowany do systemu CashBill. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego CashBill oraz, że połączenie jest szyfrowane. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych firmy CashBill odpowiada firma CashBill zgodnie ze swoim regulaminem. Dokonując płatności przy użyciu karty płatniczej należy wybrać typ karty (typy akceptowanych kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), wpisać 16-cyfrowy nr karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży CashBill z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez CashBill. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie pozostaną jedynie bilety droższe).
 2. Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem strony internetowej www.big-idea.eu oraz płatności eprzelewem Klient zostanie przekierowany do systemu CashBill. Po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://") Za realizację i bezpieczeństwo transakcji e-przelewów przeprowadzanych na stronach internetowych firmy CashBill odpowiada firma CashBill zgodnie ze swoim regulaminem. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży eBilet z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez CashBill, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie pozostaną jedynie bilety droższe).

 

WSTĘP I UCZESTNICTWO

 

 1. Wstęp i uczestnictwo określa oddzielny regulamin http://www.big-idea.eu/pages/koncerty/regulamin.php
 2. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. 

 

ZWROTY BILETÓW 

 

 1. Brak prawa odstąpienia od umowy. Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów eBilet poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku)  nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Organizator przewiduje zwrot Biletów, do którego będą miały zastosowanie poniższe zasady.

 1. W przypadku odwołaniu wydarzenia lub zmianie jego daty, lub godziny, Organizator zobowiązuje się do zwrotu na rzecz klienta ceny za Bilet. 
 2. Aby dokonać zwrotu Biletu w przypadku odwołania wydarzenia należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: info@big-idea.eu podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz numer rezerwacji. 
 3. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając Organizatorowi email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu Organizator ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.
 4. Przy zakupie Biletów kolekcjonerskich z wybraną opcją dostawy: wysyłka Pocztą Polską, dla uzyskania zwrotu konieczne jest uprzednie dostarczenie przez Klienta na adres korespondencyjny biura firmy BIG idea otrzymanych wcześniej Biletów.
 5. W przypadku zmiany daty wydarzenia, Organizator zaproponuje Klientom inny termin wydarzenia (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych Biletów. 
 6. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ Organizator nie wyraża zgody na przyjmowanie zwrotów Biletów w innych przypadkach.

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BIG idea Sławomir Ostruszka  43-400 Cieszyn Bóżnicza 7/2 5482399953 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika ze Strony Internetowej, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu jak również w celach marketingowych i informacyjnych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach) oraz archiwizacji.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu lub rezerwacji Biletu.
 4. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

 

Telefonicznie: +48 516 028 415
Mailowo: info@big-idea.eu