We Are BIG idea!

To Wy jesteście BIG idea! Wszystkie nasze działania są inspirowane Wami, istniejemy dla Was i dzięki Wam.
Poznajmy się, napiszcie nam o swoich pomysłach, artystach których chcielibyście zobaczyć w Polsce. Twórzcie z nami BIG idea - Let's do it BIG!

info@big-idea.eu

Regulamin

BIG idea
RESTRYKCJE SANITARNE W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 PRZED WYDARZENIEM

Aby wejść na wydarzenie jesteś zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie swojego zdrowia oraz przekazać swoje dane kontaktowe (adres zamieszkania oraz nr. telefonu komórkowego). Dostęp do platformy internetowej pozwalającą na złożenie wymaganego oświadczenia Organizator przekaże drogą mailową na adres podany przy zakupie biletu.

Wzór oświadczenia możesz również pobrać i złożyć je przy wejściu do Obiektu lub na Teren Imprezy.

OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

W TRAKCIE WYDARZENIA

UTRZYMUJ DYSTANS MIN. 1,5 M OD INNYCH UCZESTNIKÓW IMPREZY LUB ZAKRYWAJ USTA I NOS.
ZDEZYNFEKUJ RĘCE PRZED WEJŚCIEM DO OBIEKTU LUB NA TEREN IMPREZY.
JEŻELI JESTEŚ CHORY LUB MASZ OBJAWY CHOROBY NIE MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁU W IMPREZIE.
STOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH POLECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ OBSŁUGĘ WYDARZENIA.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy REGULAMIN zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie organizowanej przez ORGANIZATORA - BIG IDEA GROUP Sp. z o. o., z siedzibą w 43-400 Cieszyn, przy ul. Rynek 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000930575, NIP 5482739969, REGON 52034399600000 oraz stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy ORGANIZATOREM a UCZESTNIKIEM imprezy.
2. ORGANIZATOR jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dn. 22.08.1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych" /Dz. U. 106/97 poz. 680/ oraz Ustawy z dn. 09.05.2007 r. „ O zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. 99/2007 poz. 663/.
3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa UCZESTNIKÓW oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym REGULAMINIE i przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa ds. Wykroczeń.

ZASADY ORGANIZACYJNE, ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1. Do obowiązków ORGANIZATORA imprezy, należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy, której dotyczy bilet oraz uczestnictwa w tej imprezie i prawidłowy jej przebieg.v ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora, za które nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku odwołania imprezy, posiadaczowi biletu przysługuje zwrot biletu zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi przepisami prawa. 2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany daty, miejsca oraz programu imprezy z powodu ważnych przyczyn w tym przyczyn niezależnych, tj. żałoba narodowa, kataklizm, trudne warunki atmosferyczne, choroba, niedyspozycja lub inna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia uniemożliwiając niezakłócony przebieg imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty lub miejsca imprezy, posiadacz biletu ma prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy wraz z kosztami zakupu. v 3. Wstęp na teren imprezy odbywa się wyłącznie za okazaniem biletu lub karty wstępu z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 17 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych".
ORGANIZATOR zobowiązuje się do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy i uczestników w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych", oraz będzie przestrzegał zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe: broni, alkoholu, napojów i jedzenia, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych. Ponadto zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury.
4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy wszelkiego rodzaju sprzętu rejestrującego foto, audio-video.
5. W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, UCZESTNIK imprezy wyraża zgodę na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.
6. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa i może żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których UCZESTNIK imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym REGULAMINEM.
7. ORGANIZATOR zobowiązuje się przestrzegać postanowień Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby przebywające na terenie imprezy, ze względu na znaczne natężenie dźwięku mogą być narażone na uszkodzenie słuchu. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za natężenie dźwięku oraz silne działanie oświetlenia, w tym świateł stroboskopowych - dotyczy kobiet w ciąży i osób chorych na epilepsję. UCZESTNICY imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
8. Niniejszy REGULAMIN dostępny jest również w siedzibie ORGANIZATORA oraz w punkcie informacyjnym w trakcie trwania imprezy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM, a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozp. MSW i A z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zamieszczone odpowiednio w Dz. U. nr 80 poz.. 536.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

1. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 lat, mogą być UCZESTNIKAMI imprezy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.
2. Osoby niepełnoletnie które ukończyły 16 lat, mogą być UCZESTNIKAMI imprezy wyłącznie za prawidłowo wypełnioną i podpisaną zgodą rodziców/opiekunów prawnych i będąc w posiadaniu ważnego biletu.

OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

BILETY

1. UCZESTNIK akceptuje REGULAMIN imprezy poprzez zakup biletu na imprezę.
2. Bilet jest ważny tylko z paragonem. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.
Posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu w przypadku odwołania koncertu lub zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 3 niniejszego regulaminu ZASADY ORGANIZACYJNE, ZAKRES OBOWIĄZKÓW. W tym celu posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot pieniędzy w miejscu zakupu biletu. Równowartość ceny biletu zostanie zwrócona w każdym przypadku, jeżeli wniosek o zwrot biletu zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy w przypadku jej odwołania.

RESTRYKCJE SANITARNE W TRAKCIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WIRUSA SARS-CoV-2

1. Uczestnik Imprezy ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę lub część garderoby zasłaniającą usta i nos.
2. uczestnik Imprezy ma obowiązek przed wejściem na teren imprezy złożyć pisemne oświadczenie lub wcześniej drogą elektroniczną (wg. instrukcji organizatora przesłanych przez Organizatora drogą mailową), że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W oświadczeniu należy przekazać organizatorowi dane kontaktowe (adres zamieszkania oraz nr. telefonu komórkowego), które organizator jest zobowiązany przekazać Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz przechowywane do 2 tygodni po dacie odbycia się Imprezy. Nabywca biletu, który nie spełni powyższego obowiązku nie zostanie wpuszczony na teren imprezy i nie przysługiwać mu będzie zwrot środków przeznaczonych na zakup biletu.
3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani się do zachowywania dystansu min. 1,5 m oraz do dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy.
4. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych i informacyjnych.

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej www.big-idea.eu
b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
c) przy wejściu na teren Imprezy;
d) na stronach internetowych oficjalnych dystrybutorów imprezy.
5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 35 na piśmie, przesyłką poleconą.
6. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy. v 8. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Cieszyn, dnia 1 września 2020 roku.