We Are BIG idea!

To Wy jesteście BIG idea! Wszystkie nasze działania są inspirowane Wami, istniejemy dla Was i dzięki Wam.
Poznajmy się, napiszcie nam o swoich pomysłach, artystach których chcielibyście zobaczyć w Polsce. Twórzcie z nami BIG idea - Let's do it BIG!

info@big-idea.eu

Regulamin

BIG idea

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy REGULAMIN zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie organizowanej przez ORGANIZATORA - BIG IDEA Sławomir Ostruszka oraz stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy ORGANIZATOREM a UCZESTNIKIEM imprezy.
 2. ORGANIZATOR jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dn. 22.08.1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych" /Dz. U. 106/97 poz. 680/ oraz Ustawy z dn. 09.05.2007 r. „ O zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. 99/2007 poz. 663/.
 3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa UCZESTNIKÓW oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym REGULAMINIE i przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa ds. Wykroczeń.
   

ZASADY ORGANIZACYJNE, ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Do obowiązków ORGANIZATORA imprezy, należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy, której dotyczy bilet oraz uczestnictwa w tej imprezie i prawidłowy jej przebieg.
 2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora, za które nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku odwołania imprezy, posiadaczowi biletu przysługuje zwrot biletu zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany daty, miejsca oraz programu imprezy z powodu ważnych przyczyn w tym przyczyn niezależnych, tj. żałoba narodowa, kataklizm, trudne warunki atmosferyczne, choroba, niedyspozycja lub inna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia uniemożliwiając niezakłócony przebieg imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty lub miejsca imprezy, posiadacz biletu ma prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy wraz z kosztami zakupu.
 4. Wstęp na teren imprezy odbywa się wyłącznie za okazaniem biletu lub karty wstępu z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 17 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych".
 5. ORGANIZATOR zobowiązuje się do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy i uczestników w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych", oraz będzie przestrzegał zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe: broni, alkoholu, napojów i jedzenia, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych. Ponadto zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury.
 6. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy wszelkiego rodzaju sprzętu rejestrującego foto, audio-video.
 7. W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, UCZESTNIK imprezy wyraża zgodę na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.
 8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa i może żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których UCZESTNIK imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym REGULAMINEM.
 9. ORGANIZATOR zobowiązuje się przestrzegać postanowień Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 10. Osoby przebywające na terenie imprezy, ze względu na znaczne natężenie dźwięku mogą być narażone na uszkodzenie słuchu. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za natężenie dźwięku oraz silne działanie oświetlenia, w tym świateł stroboskopowych - dotyczy kobiet w ciąży i osób chorych na epilepsję. UCZESTNICY imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko. 
 11. Niniejszy REGULAMIN dostępny jest również w siedzibie ORGANIZATORA oraz w punkcie informacyjnym w trakcie trwania imprezy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM, a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozp. MSW i A z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zamieszczone odpowiednio w Dz. U. nr 80 poz.. 536.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 lat, mogą być UCZESTNIKAMI imprezy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.
 2. Osoby niepełnoletnie które ukończyły 16 lat, mogą być UCZESTNIKAMI imprezy wyłącznie za prawidłowo wypełnioną i podpisaną zgodą rodziców/opiekunów prawnych i będąc w posiadaniu ważnego biletu. Wzór zgody udostępnia ORGANIZATOR.

BILETY

 1. UCZESTNIK akceptuje REGULAMIN imprezy poprzez zakup biletu na imprezę.
 2. Bilet jest ważny tylko z paragonem. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.
 3.  Posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu w przypadku odwołania koncertu lub  zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 3 niniejszego regulaminu ZASADY ORGANIZACYJNE, ZAKRES OBOWIĄZKÓW. W tym celu posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot pieniędzy w miejscu zakupu biletu. Równowartość ceny biletu zostanie zwrócona w każdym przypadku, jeżeli wniosek o zwrot biletu zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy w przypadku jej odwołania.

UWAGA: BILETY NALEŻY KUPOWAĆ WYŁĄCZNIE W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. ZAKUP BILETU U OSÓB TRZECICH, NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA FAŁSZYWEGO BILETU, KTÓRY NIE UPOWAŻNIA DO WEJŚCIA NA IMPREZĘ. ZA ZAKUP FAŁSZYWYCH BILETÓW ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. 

p>